REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.thebetwins.com. (dalej „Sklep internetowy”). Właścicielem Sklepu internetowego jest MOSSIE Kamil Sobczyński, ul. Gosławicka 1, 62-510 Konin, NIP: 6652879435, REGON: 302185313 (e-mail: [email protected]).
   
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają

  Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem: „thebetwins.com” przez MOSSIE Kamil Sobczyński.

  Właściciel Sklepu internetowego – MOSSIE Kamil Sobczyński, ul. Gosławicka 1, 62-510 Konin.

  Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
   
 3. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
   
 4. Dostępność towarów będzie aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
   
 5. Kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu pod adresem e-mail: [email protected], jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”.
   
 6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).
   
 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), z włączoną obsługą Cookies;

  b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zamówienie może być złożone wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   
 2. Składanie Zamówień na towary udostępniane w Sklepie internetowym jest możliwe:

  a) po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy przez rejestrację),

  b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).
   
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
   
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usług świadczonych przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
   
 5. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu internetowego wybrać zakładkę „Nowi klienci”, a następnie podać swoje imię, nazwisko, e-mail, hasło oraz opcjonalnie numer telefonu.
   
 6. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 5, na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie internetowym.
   
 7. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie internetowym poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.
   
 8. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
   
 9. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Właściciel Sklepu internetowego podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.
   
 10. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient po zalogowaniu się do Sklepu internetowego, składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, wskazanie sposobu dostawy i płatności, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.
   
 2. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie” wskazując sposób dostawy i płatności oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.
   
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury wraz z informacją o prawie bądź braku prawa do odstąpienia od umowy.
   
 4. Procedura składania Zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.
   
 5. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego Zamówienia.
   
 6. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail, wraz z którą Sklep internetowy przesyła informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu i realizacji ZamówieniaVI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
   
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
   
 3. Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone dokonane przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
   
 4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
   
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie internetowym jest płatność kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU.VII. PARAGONY I FAKTURY

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci rachunku lub faktury VAT.
   
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.


VIII. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.
   
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i/lub rozpoczęciu realizacji Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
   
 3. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terytorium Unii Europejskiej.
   
 4. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym towaru odbywa się wybraną przesyłką kurierską.
   
 5. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy. Jednocześnie Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

  a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

  b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;

  c) podjęcia prób łamania zabezpieczeń Sklepu internetowego, wykorzystanie Sklepu internetowego niezgodne z przeznaczeniem, lub w przypadku gdy występuje inna próba oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta, w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem.IX. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Podmiotem odpowiedzialnym wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego co do towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Właściciel Sklepu internetowego, tj. MOSSIE Kamil Sobczyński.
   
 2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru należy zgłosić na adres email: [email protected] w celu ustalenia adresu wysyłki.
   
 3. W reklamacji należy opisać niezgodność towaru z umową, a także wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Załączenie rachunku lub faktury VAT dokumentującej zakup nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
   
 4. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
   
 5. Podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
   
 6. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w pkt 7 poniżej.
   
 7. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

  - zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

  - platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
   
 8. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.
   
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, w szczególności będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na zasadach poniżej określonych, Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
   
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres email: [email protected].
   
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
   
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi. W celu przystąpienia do zwrotu wymagane jest wypełnenie Formularza Zwrotu.
   
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy za pośrednictwem paczkomatów InPost lub dowolnego kuriera.
   
 6. Wskazany w ust. 6 termin odesłania towaru jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   
 7. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Właściciel Sklepu internetowego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru§, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Właściciel Sklepu internetowego nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jednak bezpośrednie koszty odesłania towarów. W przypadku, gdy Właściciel Sklepu pokryje koszty zwrotu towaru, kwota tych kosztów zostanie odjęta od ostatecznej kwoty podlegającej zwrotowi Klienta, równa kwocie poniesionej wysyłki towaru.
   
 8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
   
 9. Właściciel Sklepu internetowego może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru.
   
 10. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
   
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta (o właściwościach wyraźnie przez Konsumenta zindywidualizowanych) lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego.XI. GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego są objęte gwarancją jakości.
   
 2. Zasady gwarancji jakości określone są w Sklepie internetowym pod zakładką “Certyfikaty”.
   
 3. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości jest MOSSIE Kamil Sobczyński.XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest MOSSIE Kamil Sobczyński. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
   
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
   
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.
   
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
   
 5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Właściciel Sklepu internetowego powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.thebetwins.com. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   
 2. Spory pomiędzy Właścicielem Sklepu internetowego, a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.
   
 3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
   
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2020 r.
Do góry
Koszyk
Zamknij
Wstecz
Moje konto
Zamknij